Copyright 2024 - Custom text here

Xoá tài khoản MAPA

Xoá tài khoản đăng nhập ứng dụng MAPA

- Anh/Chị chọn vào menu Thông tin cá nhân, sau đó bấm chọn "Xoá tài khoản"

=> Tài khoản sau khi xoá sẽ không còn đăng nhập được vào ứng dụng

f m